Leerplicht

De leerplichtwet bepaalt, dat uw kind vanaf de leef-tijd van 5 jaar leerplichtig is. Dit betekent, dat u uw kind vanaf die leeftijd moet inschrijven op een school en moet zorgen dat de school ook regelmatig bezocht wordt. Hoewel niet wettelijk verplicht, geldt dit laatste eigenlijk ook voor de 4- jarigen. Als u ze ingeschreven hebt, is het belangrijk dat ze ook zo veel mogelijk de school bezoeken omdat de school uitgaat van een doorlopende ontwikkelingslijn die zo min mogelijk onderbroken moet worden.
Bovendien moet de school ook qua organisatie weten waar ze aan toe is.

1. Ziekteverlof
Als uw kind ziek is of om een andere reden de school niet kan bezoeken (bijv. tandartsbezoek) dient u dit zo spoedig mogelijk en wel liefst voor aanvang van de lessen te melden aan de school.

Vrijstelling voor 5-jarigen
Speciaal voor de 5-jarigen is er een tweetal vrijstellingsgronden van regelmatig schoolbezoek:
1. Een 5-jarige kan voor ten hoogste 5 uur per week worden vrijgesteld de school te bezoeken bijvoorbeeld als de kleuter 's-middags eens een keertje bekaf is en behoefte heeft aan een
middagdutje. U doet hiervan mededeling aan de directeur, die dit verlof niet zal weigeren. Opsparen van deze uren is niet mogelijk.
2. De directeur kan op verzoek van de ouders nog eens voor ten hoogste 5 uur per week vrijstelling van regelmatig schoolbezoek verlenen. Hiervoor moet wel uitdrukkelijk toestemming worden gevraagd.

Verlof buiten de schoolvakanties
In principe is het verlenen van verlof buiten de schoolvakanties niet mogelijk. Op dit punt is de leerplichtwet onlangs ingrijpend gewijzigd. Op deze regel bestaat slechts een beperkt aantal uitzonderingen:
1. Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per schooljaar of minder.
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden (artikel 14, lid 1 Leerplichtwet) voor 10 schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering schriftelijk aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
a. voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
b. voor verhuizing ten hoogste 1 dag;
c. voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende;
d. bij ernstige ziekte van ouders of bloed- en aanverwanten t/m de 3e graad; duur in overleg met de directeur;
e. bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de le graad voor ten hoogste 4 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen; van bloed- en aanverwanten in de 3e of 4e graad ten hoogste 1 dag;
f. bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12 1/2-, 25-, 40-, 50- en 60- jarige huwelijks- jubileum van ouders of grootouders voor 1 dag;
g. voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

1e graad: ouders
2e graad: grootouders, broers en zussen
3e graad: ooms en tantes
4e graad: neven en nichten

2. Vakantieverlof
Een verzoek om extra vakantieverlof in plaats van of als aanvulling op de zomervakantie (artikel 13a Leerplichtwet) dient minimaal 2 maanden tevoren schriftelijk aan de directeur van de school te worden voorgelegd met opgaaf van reden. U krijgt vervolgens binnen 6 weken schriftelijk antwoord. Dit extra verlof geldt dus uitdrukkelijk niet ter vervanging van de overige vakanties.
Extra vakantieverlof is alleen mogelijk indien:

    * wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;

      een werkgeversverklaring wordt overgelegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is.

Vakantieverlof mag:

    * één maal per schooljaar worden verleend;
    * mag niet langer duren dan 10 schooldagen;

• mag niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het schooljaar.

3. Gewichtige omstandigheden: meer dan 10 schooldagen per schooljaar.
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van de leerplichtwet voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 1 maand tevoren schriftelijk via de directeur van de school bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden voorgelegd.

Verlof indien:
• de ouders een verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(st)er kunnen overleggen waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende een van de gezinsleden.

Formulieren voor het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties zijn verkrijgbaar bij de directeur van de school.

Waarschuwing!!
De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar
mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Deze kan alnaargelang de ernst van het verzuim de volgende stappen ondernemen:
1. schriftelijke waarschuwing aan de ouders/verzorgers;
2. bij herhaling: een gesprek met de ouders en eventueel de school;
3. schriftelijke afspraken met de ouders en eventueel de school;
4. bij het niet nakomen van de afspraken: opmaken proces-verbaal en vervolging door de officier van justitie. Dit is slechts een voorbeeld van de te volgen procedure. Bij ernstig of kennelijk opzettelijk verzuim of onterechte ziekmelding kan meteen procesverbaal worden opgemaakt.

In het algemeen geldt, dat u tijdig op de hoogte wordt gesteld van vakanties en vrije dagen. U kunt hiermee voldoende rekening houden met uw vakantieplanning, zodat extra verlof in verband hiermee niet noodzakelijk is en ook op grond van de Leerplichtwet niet verleend mag worden.

Ten aanzien van de vrije dag die gegeven kan worden bij ambtsjubilea en huwelijksjubilea wordt nog opgemerkt, dat deze dag ook kan vallen op de datum dat bijvoorbeeld opa en oma met de kleinkinderen naar een pretpark willen en dus niet per definitie op de jubileumdatum hoeft te worden genoten. U kunt echter maar één keer gebruik maken van deze regeling.

Met vragen over het bovenstaande kunt u terecht bij de directeur van de school of de leerplichtambtenaar die te bereiken is onder telefoonnummer 0495-677141.

Download formulier meld- en verzuimprotocol

HOERA
Diversiteit
Sociaal betrokken
Passie
Gezond
Professioneel